Deze website is momenteel onder constructie. Hierdoor kan het zijn dat informatievoorziening, afbeeldingen en eventueel andere informatie nog onvolledig of incorrect is. Er wordt hard gewerkt om dit zo snel mogelijk in orde te maken. Onze excuses voor enig ongemak. Vragen? Neem contact op via info@wulro.nl.Lees meer...

Nederlands
English Deutsch Francais

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Eiprodukten Wulro B.V.,
gevestigd en kantoorhoudend in Weert


1.    ALGEMEEN:

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en tussen u en Eiprodukten Wulro B.V.. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een door de directie van Eiprodukten Wulro B.V. ondertekend schrijven, in welk geval die afwijking enkel geldt voor de opdracht in welks kader de afwijking is overeengekomen.

Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel of agenten van Eiprodukten Wulro B.V. binden Eiprodukten Wulro B.V. niet, voorzover deze niet door de directie van Eiprodukten Wulro B.V. zijn bevestigd of worden bekrachtigd na een daartoe gestelde redelijke termijn.

2.    AANBIEDINGEN:

Alle aanbiedingen door of vanwege Eiprodukten Wulro B.V. gedaan zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt niet tot stand door de enkele aanvaarding door de contractspartner, maar pas nadat Eiprodukten Wulro B.V. dit schriftelijk aan u heeft bevestigd, danwel Eiprodukten Wulro B.V. de overeenkomst heeft uitgevoerd of met de uitvoering is begonnen.

3.    WAARSCHUWINGS- EN INFORMATIEPLICHTEN:

U bent verplicht om Eiprodukten Wulro B.V. vóór het totstandkomen van de overeenkomst te wijzen op omstandigheden, die voor Eiprodukten Wulro B.V. van betekende invloed kunnen zijn voor het kunnen inschatten van haar verplichtingen en de daaraan verbonden prijsvorming. Indien u deze verplichting niet nakomt, heeft Eiprodukten Wulro B.V. het recht de kosten van eventueel meer werk of meerdere kosten aan u in rekening te brengen, tenzij Eiprodukten Wulro B.V. betreffende omstandigheden vóór het totstandkomen van de overeenkomst zonder meer zelf had dienen te voorzien.

Eiprodukten Wulro B.V. is van haar zijde verplicht om u tijdig in te lichten omtrent omstandigheden, die voor u van invloed kunnen zijn omtrent gerechtvaardige verwachtingen.

4.    LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN:

Tenzij anders overeengekomen geldt als plaats van levering het adres van Eiprodukten Wulro B.V. te Weert. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de zaken afgezonderd voor vervoer naar u gereed liggen op een door Eiprodukten Wulro B.V. daartoe aangewezen plaats van haar terrein of elders.

Door Eiprodukten Wulro B.V. opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Een leveringstermijn kan niet eerder aanvangen, dan nadat tussen beide partijen volledige overeenstemming is bereikt omtrent de contractsinhoud. Eiprodukten Wulro B.V. kan slechts in gebreke zijn na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn. Geringe afwijkingen in de levering van Eiprodukten Wulro B.V. ten aanzien van de opgegeven getallen en andere specificaties gelden niet als een tekortkoming.

Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, verplicht Eiprodukten Wulro B.V. jegens u nimmer tot vergoeding van de schade door u of een derde geleden, tenzij deze overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van Eiprodukten Wulro B.V. of tenzij Eiprodukten Wulro B.V. ook na schriftelijke ingebrekestelling met redelijke termijn duidelijk in gebreke is gebleven.

5.    PRIJZEN:

Alle prijzen van Eiprodukten Wulro B.V. zijn netto, exclusief BTW en gelden bij levering af Weert.

Indien zich na het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst enige verhoging voordoet in de inkoopprijzen voor Eiprodukten Wulro B.V., in grondstoffen, lonen en/of andere factoren die de prijs mede bepalen, is Eiprodukten Wulro B.V. gerechtigd deze aan u door te berekenen. Indien dit echter binnen drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst geschiedt, heeft u het recht ontbinding van de overeenkomst te verzoeken indien Eiprodukten Wulro B.V. de verhoging ook dan wenst te handhaven.

6.    OVERMACHT:

Ingeval van overmacht is Eiprodukten Wulro B.V. gerechtigd de nakoming van de overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten. Indien dit voortvloeit uit de duur of de ernst van de overmacht in relatie tot de contractsinhoud, is Eiprodukten Wulro B.V. – dit uitsluitend te harer beoordeling – gerechtigd de overeenkomst (gedeeltelijke) te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding van eventuele schade.

Onder overmacht worden verstaan omstandigheden van dien aard, dat (verdere) naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Eiprodukten Wulro B.V. kan worden verlangd. Als zodanige omstandigheid geldt onder meer het – om welke reden dan ook – niet, niet tijdig, of niet deugdelijk leveren aan Eiprodukten Wulro B.V. door haar (toe)leverancier, maar bijvoorbeeld ook omstandigheden zoals: staking, onderbreking van het bedrijfsproces bij Eiprodukten Wulro B.V. door bijvoorbeeld gebreken in de energievoorziening of aan een machine, vervoersproblemen door filevorming of motorpech, ziekte van een of meerdere werknemers, kippenziekten, klimatologische omstandigheden enz. enz..

7.    OVERHEIDSMAATREGELEN:

In geval van overheidsmaatregelen die de in-, door- of uitvoer van verkochte zaken bemoeilijken of in financieel opzicht ongunstig beïnvloeden, is Eiprodukten Wulro B.V. gerechtigd de overeenkomst, eventueel gedeeltelijk, te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, dan wel te verlangen dat eerst haar schade als gevolg daarvan wordt vergoed, alvorens gehouden te zijn tot enige levering.

8.    RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID:

Bij aflevering van de zaken dient u deze direct, in ieder geval binnen 24 uur, nauwkeurig te inspecteren. Reclames over hoeveelheden en over overige zaken, zoals gestelde gebreken of afwijking van specificaties, dienen op het ontvangstbewijs te worden vermeld en tevens binnen deze termijn van 24 uur – en zo dit absoluut niet mogelijk was in ieder geval onverwijld na ontdekking, maar uiterlijk binnen zeven dagen na levering – schriftelijk aan ons te worden gemeld onder duidelijke weergave van aard en hoeveelheid van de klacht. (Verdere) verwerking van het geleverde is daarna slechts met schriftelijke toestemming van Eiprodukten Wulro B.V. toegestaan. Uw recht om te reclameren vervalt, indien de reclame niet tijdig is ingediend of indien betreffende zaken geheel en gedeeltelijk zijn verwerkt of doorgeleverd.

U dient Eiprodukten Wulro B.V. in staat te stellen de zaken in vanaf de aflevering ongewijzigde hoedanigheid te inspecteren, opdat Eiprodukten Wulro B.V. direct in staat wordt gesteld om te bezien of de reclame al dan niet gegrond is en tevens om eventueel noodzakelijke maatregelen te treffen om mogelijke schade zoveel mogelijk te beperken. Het Eiprodukten Wulro B.V. hiertoe niet in staat stellen doet het recht op reclame vervallen.

U dient er zelf zorg voor te dragen, dat u een zodanige hoeveelheid product al in huis heeft of snel kunt hebben, dat enige reclames c.q. enige dagen zonder opnieuw te leveren product niet direct tot oponthoud of andere mogelijke schade in uw productieproces leiden. Eiprodukten Wulro B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, die aldus voorkomen had kunnen worden.

In geval van een terechte reclame, is Eiprodukten Wulro B.V. uitsluitend gehouden ofwel betreffende producten kosteloos te vervangen, ofwel tot voldoening van een redelijke schadevergoeding. Deze schadevergoeding kan echter nimmer hoger zijn dan het totale factuurbedrag van de geleverde zaken, dit met een absoluut maximum van
€ 50.000,-- (zegge: vijftig duizend euro).

Eiprodukten Wulro B.V. is nimmer aansprakelijk voor winstderving of andere indirecte schade. Ook indien Eiprodukten Wulro B.V. om welke reden dan ook aansprakelijk mocht zijn jegens u voor overige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, dat met de levering, waarin de oorzaak van de aansprakelijkheid was gelegen, was gemoeid en in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 50.000,--, ook indien de aansprakelijkheid verband hield met meerdere leveringen. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid derhalve nimmer hoger dan € 50.000,--
(zegge: vijftig duizend euro).

De aansprakelijkheidsbeperkingen uit de vorige alinea van dit artikel gelden niet, indien betreffende schade het gevolg is van opzet of zeer grove schuld van een bestuurder van Eiprodukten Wulro B.V. .

9.    EIGENDOM(SVOORBEHOUD):

De eigendom van door Eiprodukten Wulro B.V. geleverde zaken gaat eerst op u over, nadat u aan Eiprodukten Wulro B.V. alles heeft voldaan wat u aan Eiprodukten Wulro B.V. terzake van de levering van die zaken verschuldigd bent, daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele renten en kosten.

U geeft reeds op voorhand toestemming aan Eiprodukten Wulro B.V. om het geleverde als haar eigendom terug te halen en al hetgeen daarvoor noodzakelijk is te doen, ingeval u in gebreke bent met tijdelijke betaling of indien dit duidelijk het geval zal zijn.

Indien levering van de zaken geschiedt door middel van rolcontainers, pallets, dozen of eiertrays en dergelijke, blijven betreffende hulpmiddelen eigendom van Eiprodukten Wulro B.V.. U bent verplicht deze hulpmiddelen uiterlijk acht dagen na levering weer aan Eiprodukten Wulro B.V. ter beschikking te stellen, tenzij de prijs van enig hulpmiddel duidelijk in de koopsom is begrepen. Indien u hieraan niet voldoet, dient u de dan geldende nieuwwaarde van betreffende hulpmiddel als schadevergoeding aan Eiprodukten Wulro B.V. te voldoen. De administratie van Eiprodukten Wulro B.V. zal strekken tot afdoende bewijs omtrent het exacte aantal gebruikte hulpmiddelen bij geschillen daarover.

10.    BETALING:

Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling bent u – naast een rente van 1,5% per maand vanaf de vervaldatum – tevens incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het door u aan Eiprodukten Wulro B.V. verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,- euro. Betaling dient steeds zonder korting te geschieden. U kunt zich daarbij niet op verrekening of op enig opschortingsrecht beroepen, tenzij en voorzover de gegrondheid van uw vordering of opschortingsrecht tussen ons vaststaat.

Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Eiprodukten Wulro B.V. gerechtigd alle eventuele overige verplichtingen jegens u op te schorten, totdat de openstaande post is voldaan, dan wel daarvoor én voor uw komende verplichtingen een naar oordeel van Eiprodukten Wulro B.V. afdoende zekerheid is gesteld. Eiprodukten Wulro B.V. is tevens gerechtigd om voorafgaande aan een levering van u een dergelijke zekerheid te eisen, indien er gegronde twijfels bestaan dat u uw verplichtingen uit de overeenkomst zal kunnen nakomen.

11. ANNULERING:

Bij annulering van enige overeenkomst geldt, dat u als gefixeerde schadevergoeding minimaal 50% van de koopprijs aan Eiprodukten Wulro B.V. verschuldigd bent. Indien Eiprodukten Wulro B.V. kan aantonen, dat zij door de annulering meer schade lijdt, bent u echter het hogere bedrag aan schade verschuldigd. Eiprodukten Wulro B.V. is overigens te allen tijde gerechtigd om nakoming te eisen en behoeft niet met ontbinding van de overeenkomst akkoord te gaan.

12. NEDERLANDS RECHT EN NEDERLANDSE RECHTER:

Op alle rechtshandelingen van en met Eiprodukten Wulro B.V. is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen zal de rechtbank te Roermond bevoegd zijn daarover te oordelen, onverminderd de bevoegdheid van Eiprodukten Wulro B.V. om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

Dutch Egg Powder Solutions B.V. - DEPS In 2015 richtte Wulro een gloednieuwe state of the art eipoederfabriek op die hoogwaardige kwaliteit eipoeder produceert. Lees hier meer
© wulro.nl | All rights reserved.